duminică, septembrie 24, 2023

Comunicat incepere proiect PADRINO S.R.L. – Cod SMIS 160349

Data: 13.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea societatii Padrino SRL”
PADRINO S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea societatii Padrino SRL “, Cod SMIS 160349, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de conso-lidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4,543,455.31 lei, valoarea cofinantarii UE de 2,069,308.24 lei .
Data de incepere a proiectului: 07.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii PADRINO SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun pre-vederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 4 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 1 sistem de panouri fotovoltaice
3. Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cu 15,08 % fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 132 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
PADRINO S.R.L.
Persoana de contact: ZAVELCA MIRCEA, Administrator,
Telefon: 0722664095/0249414166.
Adresa de e-mail: mirceazavelca@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Recent
Te-ar putea interesa si