miercuri, mai 25, 2022

Lansarea proiectului „Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4”

Lansarea proiectului „Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4” POCU/718/5/1/154571

29.04.2022

Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Școala Gimnazială nr 108 și Grădinița Panseuța, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului „Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4” cod SMIS 2014+: 154571.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 718 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Valoarea totală a proiectului este de 6,076,019.30 lei, din care 5,840,196.72 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni începînd cu data de 28 aprilie 2022.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL GAL Sector 4, abordând cu precădere problema creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.
Proiectul va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 515 persoane din teritoriul acoperit de SDL GAL Sector 4, care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității și care vor beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii.
Principalele activități și rezultate ale proiectului includ:

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
o minim 260 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care 15 persoane de etnie romă, vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, participare la programe de ucenicie la locul de muncă, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
o vor fi organizate 6 târguri de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile;
o 66 de persoane, din care 2 de persoane de etnie roma vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant;
o 20 de persoane vor participa la cursuri de calificare, 84 de persoane vor participa la cursuri de inițiere și 36 de persoane vor participa la cursul de competențe antreprenoriale;
o 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activități independente;
o 5 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.

 Furnizarea de servicii sociale și medico-sociale
o minim 515 persoane beneficiari de servicii sociale in cadrul Centrului de zi de consiliere și informare;
o minim 150 de persoane beneficiare de servicii medico-sociale (Ambulanța Socială);
 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
o 30 de persoane care nu au absolvit învățământul secundar inferior vor participa la programul ”A doua șansă”;
o în cadrul programului „A doua șansă” vor fi organizate 4 concursuri în vederea creșterii motivației pentru învățare și rămânerii în sistemul educațional;
o va fi organizat un program de intervenție ZEP (zonă de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii constând în 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competențelor cheie; minim 20 de elevi din învățământul primar și/sau gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar vor fi implicați în activități extra-curriculare (tabere tematice pentru dobândirea de competențe cheie); vor fi oferite servicii de informare, consiliere si mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum și părinților acestora.
o 20 de preșcolari beneficiari ai programului “Grădinița prietenoasă” și beneficiari ai unei subvenții de 1500 lei/an acordata pentru cresterea accesului si participarii la educatie
o 10 părinți/tutori/îngrijitori informali ai preșcolarilor cu risc de părăsire timpurie a școlii beneficiari ai programului “Școala părinților”

 Asistență juridică pentru reglementare acte
o minim 220 de persoane consiliate și informate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale, etc)

 Combaterea discriminării și segregării
o 12 evenimente de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii;
o 6 evenimente de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar;
o 6 evenimente de informare care vizează creșterea accesului la serviciile sociale și combaterea discriminării.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Sector 4, acela de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate din sectorul 4 al municipiului București, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Informații suplimentare se pot obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL
Telefon: 021.210.43.49, Email: prosector4@romactiv.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Recent
Te-ar putea interesa si